GÓRNIK RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
Copyright © 2015 by "ROD GÓRNIK"      All Rights reserved       
 

       Decyzją o lokalizacji szczegółowej nr 24/65 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej               w Zgorzelcu  z dnia 20 lipca 1965 r., ustalono szczegółową lokalizację pracowniczych ogródków działkowych dla Kombinatu Górniczo-Energetycznego TURÓW w Turoszowie : teren położony na wschód od toru kolejowego z Węglińca do Zgorzelca. Tak właśnie w roku 1965 określono miejsce inwestycji, która zgodnie z decyzją miała zostać zrealizowana w ciągu trzech lat od daty wydania decyzji.

       Prezydium Zarządu Wojewódzkiego POD uchwałą z dnia 20 września 1967 roku, postanowiło zarejestrować Pracowniczy Ogród Działkowy „GÓRNIK” w Zgorzelcu, o powierzchni 10,5 ha jako ogród przyzakładowy Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

       Dzięki staraniom KWB TURÓW, ogród zostaje powiększony o kolejne 1,75 ha wraz ze starym poniemieckim bunkrem - tereny odkupiono od Piotra Gotsztetera.

      Decyzją nr 41/69 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Zgorzelcu z dnia 30 września 1969 r,  otrzymaliśmy na urządzenie pracowniczych ogrodów działkowych dalsze 6,93 ha : teren położony w Zgorzelcu na wschód od drogi polnej stanowiącej przedłużenie ul. Idzikowskiego.
Zgodnie z decyzją, drogę stanowiącą przedłużenie ul. Idzikowskiego należało zachować jako główną aleję.
Dopiero jednak w 1976 roku grunty te zostają wykupione od PGR Łagów i rozpoczyna się  tworzenie działek pracowniczych.

       Na wniosek Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” w Bogatyni z dnia 11 czerwca 1982 roku, Zastępca Naczelnika Miasta Zgorzelca wydał w dniu 25 czerwca  1982 r. decyzję, na mocy której, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o pracowniczych ogrodach działkowych, nieruchomość „GÓRNIK” o powierzchni już ponad 19 ha przechodzi w użytkowanie Polskiego Związku Działkowców.

       Dzisiaj nasz Ogród o powierzchni ogólnej 19.0091 ha liczy 505 działek. Mamy sieć wodociągową, energię elektryczną, budynek administracyjno-użytkowy o powierzchni 61,6 m2 oraz uregulowaną sytuację prawną gruntów.
Ogród wpisany jest do księgi wieczystej KW JG1Z/00022988/0.