GÓRNIK RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
Copyright © 2015 by "ROD GÓRNIK"      All Rights reserved       
 

OPŁATY za działkę w ROD „GÓRNIK” w 2019 roku dla wszystkich użytkowników działek
ROD:
1 Składka członkowska 6 zł - od działki

2
Opłata ogrodowa na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD 45 gr za m2 działki (w tym 8 gr partycypacji na rzecz PZD)

3
Opłata za wywóz śmieci z terenu ROD
24 zł od działki
4 Opłata za wodę 1,80 zł za m3


5

Opłata ogrodowa energetyczna
8 zł od działki (dotyczy działek podłączonych do sieci energetycznej)
Opłatę ogrodową działkowiec ROD „GÓRNIK” obowiązany jest wpłacić w terminie
do 30 czerwca 2019 r.
Wpłaty za użytkowanie działki, zgodnie ze Statutem PZD oraz uchwałami Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego z dnia 6 kwietnia 2019 r., należy dokonać na rachunek bankowy przelewem lub gotówką  w banku BNP PARIBAS, podając numer działki
( bank pobiera op
łaty za wpłaty gotówkowe ).
NR KONTA ROD w Banku BNP PARIBAS :

19 2030 0045 1110 0000 0395 4550
Bank mieści się w Zgorzelcu, przy ul. STASZICA 8

Opłaty jednorazowe, wnoszone przez nowych członków:
1. Podwyższona opłata ogrodowa uiszczana w roku nabycia prawa do działki - tzw. wpisowe - 200 zł
Zgodnie z § 147 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD wysokość tzw. wpisowego na 2019 r., ustaliło Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy według zasad określonych przez Krajową Radę PZD. Opłata obowiązuje wszystkich działkowców w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie okręgu legnickiego. Środki pochodzące z wpłat wpisowego od nowych członków PZD przeznaczone są wyłącznie na oświatę ogrodniczą działkowców, w tym szkolenia, instruktaż ogrodniczy, literaturę. W pełnej wysokości środki pochodzące z wpisowego zasilają Fundusz Oświatowy PZD we wszystkich jednostkach organizacyjnych PZD i podlegają podziałowi : 20% wysokości opłaty (40 zł) pozostaje do dyspozycji ROD i zasila Fundusz Oświatowy, 80% odprowadzane jest do Okręgowego Zarządu (160 zł) z czego 20% (40 zł) OZ PZD w Legnicy przekazuje do Krajowej Rady PZD.
2. Podwyższona opłata ogrodowa od nowych użytkowników działek, przeznaczona na wydatki inwestycyjne i remonty infrastruktury ogrodowej ROD - 350 zł.

Opłatę powyższą wnosi się na wyodrębniony rachunek bankowy w Banku BGŻ BNP PARIBAS nr :
04 2030 0045 1110 0000 0404 6000
Z opłaty inwestycyjnej zwalniani są współmałżonkowie i osoby bliskie  przy przejmowaniu działki.
Zgodnie z § 147 ust. 1 pkt 1 Statutu PZD wysokość opłaty na wydatki inwestycyjne i remonty infrastruktury ogrodowej ustala zarząd ROD. Rodzinny ogród działkowy wyposażony jest w infrastrukturę, która powstała głównie ze środków użytkowników działek - z ich partycypacji w realizację zadań inwestycyjnych i remontowych. Dotyczy to urządzeń i wyposażenia ogrodu, z których korzystają wszyscy działkowcy. Dlatego wprowadzona została opłata inwestycyjna, którą należy rozumieć jako udział nowego członka PZD w powstaniu tej infrastruktury. Opłata ta jest corocznie ustalana przez zarząd ROD na podstawie wartości majątku ogrodu, wykaznego w bilansie na koniec roku - w przeliczeniu na jedną działkę. Zasila ona w pełnej wysokości środki Funduszu Rozwoju ROD, które przeznaczone są na nowe inwestycje bądź remonty istniejącego wyposażenia i nie mogą być wykorzystane na inne cele. Na podstawie wartości infrastruktury ogrodowej na dzień 31 grudnia 2018 roku przypadającej na jedną działkę w ROD, wysokość opłaty ogrodowej w 2019 roku przeznaczonej na pokrycie wydatków na inwestycje i remonty infrastruktury ogrodowej, zarząd ROD uchwałą nr 001/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku ustalił w kwocie 350 zł.